+421 918 399 343 office@tct-sk.com

Čisté priestory

Definícia

Čisté priestory

Definícia čistého priestoru

,, Ide o priestor v ktorom je koncentrácia častíc v priestore regulovaná tak, aby bola splnená špecifikovaná trieda čistoty pre častice v priestore.“

Prvé čisté priestory

boli navrhnuté pred 100 rokmi v nemocniciach  na infekčnom oddelení. Išlo predovšetkým o ochranu pacienta pred infekciami. Príčinou vzniku infekcií sú baktérie.

Čistý priestor sa v súčasnosti využíva už aj v modernom priemysle. Na výrobné priestory sa kladú čoraz vyššie požiadavky na čistotu prostredia. Veľký rozmach čistého priestoru prišiel v 60.rokoch v USA. Dr. Willis Whitfield vyvinul koncept jednosmerného prúdenia vzduchu a postavil prvý čistý priestor v roku 1961.

Stav v pokoji  – je stav, kedy je inštalácia čistých priestorov funkčná s nainštalovaným zariadením, ale bez prítomnosti materiálov alebo personálu.

Stav v činnosti – je stav, kedy je inštalácia čistých priestorov funkčná vrátane zariadenie, so špecifikovaným množstvom materiálov a personálu, ktorý pracuje podľa predpisov.

Čistý priestor

 • Kde sa najviac využíva ?

 • Čistý priestor vo farmácii – produkty

 • Čistý priestor vo farmaceutickej výrobe

 • Hlavné parametre sledované v čistom priestore

 • Čistý priestor je tvorený

Kde sa najviac využíva

1.skupina – čistý priestor v ktorom je dôležitým parametrom počet neživých mikročastíc.

 • mikromechanizmy  – gyroskopy, kompaktné disky
 • automobily – autolakovne
 • elektronika – procesory, televízne obrazovky, magnetické pásky
 • optika – šošovky, fotografické filmy, laserové prístroje

2.skupina – čistý priestor, kde je základným parametrom  možný výskyt živých častíc.

 • biotechnológia – antibiotiká, genetické inžinierstvo
 • zdravotnícke pomôcky – kardiostimulátory, umelé cievy, injekčné striekačky, implantáty.
 • farmácia – sterilná výroba
 • nemocnice – operačné sály, izolácia infikovaných pacientov
 • potraviny a nápoje – výroba piva, nesterilné potraviny a nápoje

Čistý priestor vo farmácii - produkty

 • očné prípravky
 • parentálne prípravky
 • maste a krémy pre špeciálne použitie
 • zdravotnícke pomôcky a materiály
 • výplachové roztoky
 • substancie
 • biologické materiály

Čistý priestor vo farmaceutickej výrobe

Existuje len jediný dôvod pre používanie čistého priestoru :

 • zaistenie kvality produktu
 • ochrana kritických operácií pri sterilnej výrobe
 • ochrana produktu expandovaného prostredím.

Každý čistý priestor (clean room ), má individuálne požiadavky podľa tried čistoty, ustanovených Európskou úniou.

Základom každého čistého priestoru / clean room je vytvoriť bezprašné prostredie s najvyššími hygienickými požiadavkami. Je tvorený prvkami, ktoré ho musia hermeticky odizolovať od vonkajšieho prostredia. Koncentrácia častíc v priestore je regulovaná, tak aby spĺňal triedu čistoty.

Čistý priestor podľa nových EN noriem je priestor, v ktorom je koncentrácia častíc vznášajúcich sa vo vzduchu riadená, ktorý je tak konštruovaný a používaný, že počet do priestoru zavlečených, v priestore vzniknutých a usadených častíc je minimálne možný a iné s čistotou súvisiace parametre ako teplota, vlhkosť a tlak sú podľa potreby riadené.

Z dôvodu vstupu Slovenskej republiky do EU vznikla požiadavka  zavedenia spoločného Europského harmonizovaného štandardu ktorým sa stal :

 

STN EN ISO 14644-1 Cleanroom and associated controlled environments – Part 1 :  Clasification of air cleanliness

STN EN ISO 14644-2 Cleanrooms and associated controlled environments – Part 2 :  Specifikations for testing and monitoring

Čistý priestor sa musí skladať z dvoch základných a neoddeliteľných častí:

 • priestoru oddeleného stavebnými prvkami tak, že je izolovaný od vonkajšieho prostredia
 • klimatizačnou jednotkou, vybavenou dokonalou filtráciou vzduchu
 • ohrievací diel, chladiaci diel, parný zvlhčovač a viacstupňovou filtráciou vzduchu (HEPA filtre)

Filtre sa používajú na odstránenie kontaminantov pred vstupom do čistých priestorov:

HEPA filter – 99,97 % účinnosť zachytených častíc veľkosti rovnakej alebo väčšej než 0,3 µm.

ULPA f ilter– 99,99% účinnosť, zachytenie častíc veľkosti  rovnakej alebo väčšej než 0,12

Hlavné parametre sledované v čistom priestore

 

 • trieda čistoty
 • typ prúdenia  – laminárne / turbulentné / zmiešané
 • teplota a vlhkosť
 • tlak
 • technológia
 • osvetlenie

V čistom priestore je dôležitým faktorom typ prúdenia vzduchu:

 • premývanie priestoru a odvádzanie mechanických častíc v priestore
 • zaisťuje samočistiacu schopnosť priestoru

Diferencia tlaku

V čistom priestore musí byť vytvorená tlaková bariéra, ktorá chráni čistý priestor proti prienikom kontaminácie z okolitého prostredia a musí byť trvale udržiavaná. Kontamináciu môže spôsobiť taktiež personál, nástroje a materiál, preto sú na vstupe a výstupe čistého priestoru vždy personálne a materiálové priepuste.

 • tlakové bariéry proti okoliu
 • rozdiel tlakov medzi čistým prostredím a okolím je obvykle 15Pa
 • tlakový rozdiel medzi rôznymi triedami čistoty je obvykle 10Pa
 • v tlmenom prevoze je pretlak obvykle 5Pa

Kontaminácia materiálu – rozumieme biologické, chemické alebo fyzikálne znečistenie predošlej látky, obalového materiálu a medziproduktu alebo konečného produktu.

Krížová kontaminácia – rozumieme podtým znečistenie predošlej látky alebo produktu inou látkou, obalovým materiálom alebo produktom. 

Limitovaná hodnota – maximálna alebo minimálna hodnota podľa kvalifikovaných požiadaviek. Prípadne validačného potokolu. 

Kontinuálny monitoring – nepretržité meranie a sledovanie vybraných parametrov.

Diskontinuálny monitoring – meranie a sledovanie vybraných parametrov v pravidelnej frekvencii.

Čistý priestor je tvorený :

 • priečkovými panelmi
 • obkladovými panelmi
 • preskleniami
 • podhľadmi
 • svietidlami
 • nádstavcami a filtrami
 • dverami
 • fabionmi
 • podlahami
 • mriežkami
 • vzduchovou sprchou
 • prekladacou kabínou

Každý čistý priestor / clean room, má individuálne požiadavky podľa tried čistoty, ustanovených Európskou úniou.

Základom každého čistého priestoru / clean room je vytvoriť bezprašné prostredie s najvyššími hygienickými požiadavkami. Je tvorený prvkami, ktoré ho musia hermeticky odizolovať od vonkajšieho prostredia. Koncentrácia častíc v priestore je regulovaná, tak aby spĺňal triedu čistoty.

Čistý priestor podľa nových EN noriem je priestor, v ktorom je koncentrácia častíc vznášajúcich sa vo vzduchu riadená, ktorý je tak konštruovaný a používaný, že počet do priestoru zavlečených, v priestore vzniknutých a usadených častíc je minimálne možný a iné s čistotou súvisiace parametre ako teplota, vlhkosť a tlak sú podľa potreby riadené.

Z dôvodu vstupu Slovenskej republiky do EU vznikla požiadavka  zavedenia spoločného Europského harmonizovaného štandardu ktorým sa stal :

 

STN EN ISO 14644-1 Cleanroom and associated controlled environments – Part 1 :  Clasification of air cleanliness

STN EN ISO 14644-2 Cleanrooms and associated controlled environments – Part 2 :  Specifikations for testing and monitoring

Čistý priestor sa musí skladať z dvoch základných a neoddeliteľných častí:

 • priestoru oddeleného stavebnými prvkami tak, že je izolovaný od vonkajšieho prostredia
 • klimatizačnou jednotkou, vybavenou dokonalou filtráciou vzduchu
 • ohrievací diel, chladiaci diel, parný zvlhčovač a viacstupňovou filtráciou vzduchu (HEPA filtre)


Filtre sa používajú na odstránenie kontaminantov pred vstupom do čistých priestorov:

HEPA filter – 99,97 % účinnosť zachytených častíc veľkosti rovnakej alebo väčšej než 0,3 µm.

ULPA f ilter– 99,99% účinnosť, zachytenie častíc veľkosti  rovnakej alebo väčšej než 0,12

V čistom priestore je dôležitým faktorom typ prúdenia vzduchu:

 • – premývanie priestoru a odvádzanie mechanických častíc v priestore
 • – zaisťuje samočistiacu schopnosť priestoru

 

Hlavné parametre sledované v čistom priestore

 

 • trieda čistoty
 • typ prúdenia  – laminárne / turbulentné / zmiešané
 • teplota a vlhkosť
 • tlak
 • technológia
 • osvetlenie

Diferencia tlaku

V čistom priestore musí byť vytvorená tlaková bariéra, ktorá chráni čistý priestor proti prienikom kontaminácie z okolitého prostredia a musí byť trvale udržiavaná. Kontamináciu môže spôsobiť taktiež personál, nástroje a materiál, preto sú na vstupe a výstupe čistého priestoru vždy personálne a materiálové priepuste.

 • tlakové bariéry proti okoliu
 • rozdiel tlakov medzi čistým prostredím a okolím je obvykle 15Pa
 • tlakový rozdiel medzi rôznymi triedami čistoty je obvykle 10Pa
 • v tlmenom prevoze je pretlak obvykle 5Pa

Kontaminácia materiálu – rozumieme biologické, chemické alebo fyzikálne znečistenie predošlej látky, obalového materiálu a medziproduktu alebo konečného produktu.

Krížová kontaminácia – rozumieme podtým znečistenie predošlej látky alebo produktu inou látkou, obalovým materiálom alebo produktom. 

Limitovaná hodnota – maximálna alebo minimálna hodnota podľa kvalifikovaných požiadaviek. Prípadne validačného potokolu. 

Kontinuálny monitoring – nepretržité meranie a sledovanie vybraných parametrov.

Diskontinuálny monitoring – meranie a sledovanie vybraných parametrov v pravidelnej frekvencii.

Čistý priestor je tvorený :

 • priečkovými panelmi
 • obkladovými panelmi
 • preskleniami
 • podhľadmi
 • svietidlami
 • nádstavcami a filtrami
 • dverami
 • fabionmi
 • podlahami
 • mriežkami
 • vzduchovou sprchou
 • prekladacou kabínou

Kontaktujte nás

Máte otázky ohľadne naših služieb? Radi Vám poradíme, ozvite sa nám.

Zavolajte nám

+421 918 399 343

+421 37 /77 20 263

Sídlo firmy

Na Hôrke 19, 949 01 Nitra 

Slovenská Republika

Telefón a fax

+421 918 399 343

+421 37 77 20 263

Fax: +421 37  7414 739

Ekonomické oddelenie